จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
12 บริษัท สยามนิสันศรีสะเกษ จำกัด ศรีสะเกษ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333 ศรีสะเกษ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333 ศรีสะเกษ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
15 อบต.ทุ่งไชย ศรีสะเกษ พระปกเกล้า 2556
16 อบต.โพธิ์ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
17 อบต.โสน ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 เทศบาลตำบลสำโรงพลัน ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 เทศบาลตำบลแต้ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 บริษัท นอร์ธอีสต์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ศรีสะเกษ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดศรีสะเกษ

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามนิสันศรีสะเกษ จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งไชย
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพธิ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.โสน
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแต้
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นอร์ธอีสต์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th