จังหวัดลำพูน

71 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
72 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองล่อง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
73 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
74 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทากาศ
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
75 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทาทุ่งหลวง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
76 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th