จังหวัดลำพูน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 อบจ.ลำพูน ลำพูน พระปกเกล้า 2555
52 อบจ.ลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
53 อบต.ป่าสัก ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
54 อบต.ป่าสัก ลำพูน พระปกเกล้า 2555
55 อบต.ป่าไผ่ ลำพูน พระปกเกล้า 2555
56 อบต.แม่ลาน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
57 เทศบาลตำบลต้นธง ลำพูน พระปกเกล้า 2555
58 เทศบาลตำบลวังผาง ลำพูน พระปกเกล้า 2555
59 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน พระปกเกล้า 2555
60 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555

จังหวัดลำพูน

51 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
52 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
53 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
54 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
55 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าไผ่
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
56 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ลาน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
57 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลต้นธง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
58 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังผาง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
59 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
60 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th