จังหวัดลำพูน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 อบต.ท่าตุ้ม ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
42 อบต.แม่ลาน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
43 เทศบาลตำบลต้นธง ลำพูน พระปกเกล้า 2556
44 เทศบาลตำบลหนองล่อง ลำพูน พระปกเกล้า 2556
45 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน พระปกเกล้า 2556
46 เทศบาลตำบลแม่แรง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
47 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน พระปกเกล้า 2556
48 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
49 บริษัท นอร์ธเทิร์น อาร์ตโปรดักท์ จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
50 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดลำพูน

41 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าตุ้ม
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
42 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ลาน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
43 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลต้นธง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองล่อง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
46 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่แรง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
47 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
48 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
49 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นอร์ธเทิร์น อาร์ตโปรดักท์ จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
50 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th