จังหวัดลำพูน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 อบต.ป่าสัก ลำพูน พระปกเกล้า 2558
32 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน พระปกเกล้า 2558
33 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน พระปกเกล้า 2558
34 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ลำพูน บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
35 เทศบาลตำบลหนองล่อง ลำพูน พระปกเกล้าทองคำ 2557
36 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน พระปกเกล้า 2557
37 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน พระปกเกล้า 2557
38 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
39 บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม ไดเรค เซอร์วิส ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดลำพูน

31 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
32 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
33 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองล่อง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
38 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
40 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม ไดเรค เซอร์วิส
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th