จังหวัดลำพูน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.บ้านปวง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
22 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
23 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน พระปกเกล้า 2559
24 เทศบาลตำบลป่าสัก ลำพูน พระปกเกล้า 2559
25 เทศบาลตำบลวังดิน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
26 เทศบาลตำบลวังดิน ลำพูน พระปกเกล้า 2559
27 เทศบาลตำบลหนองล่อง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
28 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
29 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน พระปกเกล้าทองคำ 2559
30 บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

จังหวัดลำพูน

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านปวง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
27 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองล่อง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
28 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
30 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th