จังหวัดลำพูน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
12 บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
13 บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
14 บริษัท ยามานิชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
15 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
16 บริษัท อิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
17 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
18 บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
19 บริษัท ไทยซึโนดะ จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
20 อบจ.ลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดลำพูน

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยามานิชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยซึโนดะ จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
20 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th