จังหวัดลำปาง

41 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
42 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านเสด็จ
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
43 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังพร้าว
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
46 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
47 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th