จังหวัดลำปาง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง พระปกเกล้าทองคำ 2555
32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเถินธุรกิจ (โรงแรมนครเถิน) ลำปาง บรรษัทภิบาลดีเด่น 2554
33 อบต.เวียงตาล ลำปาง พระปกเกล้า 2554
34 เทศบาลตำบลท่าผา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
35 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ลำปาง พระปกเกล้า 2554
36 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
37 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง พระปกเกล้า 2554
38 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ลำปาง พระปกเกล้า 2553
39 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง พระปกเกล้า 2553
40 เทศบาลนครลำปาง ลำปาง คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553

จังหวัดลำปาง

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2555
32 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเถินธุรกิจ (โรงแรมนครเถิน)
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.เวียงตาล
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้างฉัตร
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
38 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้างฉัตร
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
39 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th