จังหวัดลำปาง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด ลำปาง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
22 อบต.บ้านขอ ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 อบต.เวียงตาล ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
24 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง พระปกเกล้า 2556
25 บริษัท ทรัค แอนด์ เทรเลอร์ จำกัด ลำปาง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
26 บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด ลำปาง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
27 บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด ลำปาง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
28 อบต.เวียงตาล ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
29 เทศบาลตำบลพิชัย ลำปาง พระปกเกล้า 2555
30 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ลำปาง พระปกเกล้า 2555

จังหวัดลำปาง

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านขอ
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.เวียงตาล
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทรัค แอนด์ เทรเลอร์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.เวียงตาล
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพิชัย
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้างฉัตร
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th