จังหวัดลำปาง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
12 เทศบาลนครลำปาง ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
13 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
14 จังหวัดลำปาง ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
15 บริษัท ครีเอเซีย (1989) จำกัด ลำปาง บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
16 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
17 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง พระปกเกล้า 2557
18 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
19 บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด ลำปาง บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556
20 บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด ลำปาง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดลำปาง

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน จังหวัดลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ครีเอเซีย (1989) จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
18 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th