จังหวัดลพบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
42 อบต.ซับตะเคียน ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
43 อบต.โพตลาดแก้ว ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
44 อบต.โพธิ์เก้าต้น ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
45 เทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
46 เทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
47 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้า 2552
48 โรงพยาบาลลำสนธิ ลพบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
49 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้าทองคำ 2551
50 โรงพยาบาลลำสนธิ ลพบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดลพบุรี

41 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
42 ชื่อหน่วยงาน อบต.ซับตะเคียน
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
43 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพตลาดแก้ว
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
44 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพธิ์เก้าต้น
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
46 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
47 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
48 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำสนธิ
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
49 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2551
50 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำสนธิ
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th