จังหวัดลพบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ลพบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
32 บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
33 สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ลพบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
34 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี พระปกเกล้า 2555
35 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้าทองคำ 2555
36 อบต.ป่าตาล ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
37 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
38 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
39 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้า 2554
40 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้า 2553

จังหวัดลพบุรี

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
33 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
34 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2555
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าตาล
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
38 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
39 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th