จังหวัดลพบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
22 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้า 2557
23 บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
24 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
25 บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) สาขาลพบุรี จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
26 บริษัทจำกัด สยามยนต์เทรกเตอร์ จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
27 สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ลพบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชาภรณ์ ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
29 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
30 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดลพบุรี

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) สาขาลพบุรี จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัทจำกัด สยามยนต์เทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
27 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
28 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชาภรณ์
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th