จังหวัดลพบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ไทยบาร์มิล จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
12 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี พระปกเกล้า 2559
14 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้าทองคำ 2559
15 บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟู้ดส์ จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
16 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ลพบุรี องค์กรโปร่งใส 2558
17 บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
18 สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ลพบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
19 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พระปกเกล้า 2558
20 เทศบาลตำบลท่าศาลา ลพบุรี พระปกเกล้า 2557

จังหวัดลพบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยบาร์มิล จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
18 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th