จังหวัดระยอง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
52 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
53 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
54 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
55 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
56 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
57 บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
58 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
59 บริษัท อดิตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด : คอลอัลคาลี ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
60 บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560

จังหวัดระยอง

51 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
52 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
53 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
54 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
55 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
56 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
57 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
58 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อดิตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด : คอลอัลคาลี
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
60 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th