จังหวัดระยอง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
461 เทศบาลนครระยอง ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
462 เทศบาลนครระยอง ระยอง คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
463 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ระยอง บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
464 เทศบาลนครระยอง ระยอง คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
465 บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด ระยอง จรรยาบรรณดีเด่น 2552
466 อบต.นิคมพัฒนา ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
467 อบต.ละหาร ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
468 เทศบาลนครระยอง ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
469 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยอง จรรยาบรรณดีเด่น 2551

จังหวัดระยอง

461 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครระยอง
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
462 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครระยอง
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
463 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
464 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครระยอง
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
465 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
466 ชื่อหน่วยงาน อบต.นิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
467 ชื่อหน่วยงาน อบต.ละหาร
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
468 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครระยอง
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
469 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th