จังหวัดระยอง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-1 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
32 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-4 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
33 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-4 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
34 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 : โรงอะโรเมติกส์ 1 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
35 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 : โรงอะโรเมติกส์ 1 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
36 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
37 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
38 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
39 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
40 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

จังหวัดระยอง

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-1
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-4
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-4
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 : โรงอะโรเมติกส์ 1
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
35 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 : โรงอะโรเมติกส์ 1
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
36 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
40 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th