จังหวัดระยอง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
12 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
13 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
14 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
15 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
16 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
17 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
18 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
19 บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด : BSTE ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
20 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560

จังหวัดระยอง

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด : BSTE
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th