จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2554
32 อบต.แม่ลาด กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2553
33 เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2553
34 อบต.วังแขม กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
35 อบต.สลกบาตร กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
36 เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
37 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
38 อบต.แม่ลาด กำแพงเพชร พระปกเกล้าทองคำ 2551

จังหวัดกำแพงเพชร

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ลาด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
33 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแขม
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.สลกบาตร
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ลาด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th