จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2556
22 เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 โครงการชลประทานตาก สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กำแพงเพชร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
24 บริษัท ชลพิรุณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กำแพงเพชร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
25 อบต.แม่ลาด กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
26 เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2555
27 อบต.จันทิมา กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
28 อบต.ปางมะค่า กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
29 อบต.หนองหลวง กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
30 อบต.แม่ลาด กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดกำแพงเพชร

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานตาก สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชลพิรุณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ลาด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.จันทิมา
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปางมะค่า
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ลาด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th