จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด กำแพงเพชร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
12 อบต.หนองหลวง กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2558
13 เทศบาลตำบลวังยาง กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2558
14 อบต.แม่ลาด กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
15 เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร พระปกเกล้าทองคำ 2557
16 บริษัท นิคส์แลนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กำแพงเพชร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส กำแพงเพชร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส กำแพงเพชร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
19 อบต.วังหามแห กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 อบต.หนองหลวง กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดกำแพงเพชร

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังยาง
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ลาด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นิคส์แลนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหามแห
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th