จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
32 เทศบาลตำบลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
33 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
34 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
35 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระปกเกล้า 2554
36 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
37 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
38 อบต.ชมสะอาด ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
39 อบต.บึงเกลือ ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
40 อบต.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดร้อยเอ็ด

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะแก้ว
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.ชมสะอาด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.บึงเกลือ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
40 ชื่อหน่วยงาน อบต.เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210