จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลโคกล่าม ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
12 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
13 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระปกเกล้าทองคำ 2557
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.แอล.เสียง (ไทยแลนด์) ร้อยเอ็ด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
15 อบต.หนองแวง ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
16 เทศบาลตำบลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระปกเกล้า 2556
17 เทศบาลตำบลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระปกเกล้า 2556
19 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 อบต.นาเลิง ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555

จังหวัดร้อยเอ็ด

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกล่าม
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
14 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.แอล.เสียง (ไทยแลนด์)
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองแวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาเลิง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210