จังหวัดยโสธร

11 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาสะไมย์
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.ศรีแก้ว
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
15 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
16 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยโสธร
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th