จังหวัดยะลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้า 2553
32 อบต.กายูบอเกาะ ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
33 อบต.บาโงยชิแน ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
34 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้า 2552
35 เทศบาลนครยะลา ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
36 เทศบาลเมืองเบตง ยะลา พระปกเกล้า 2552
37 เทศบาลเมืองเบตง ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
38 โรงพยาบาลรามัน ยะลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
39 เทศบาลเมืองเบตง ยะลา พระปกเกล้า 2551
40 โรงพยาบาลรามัน ยะลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดยะลา

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.กายูบอเกาะ
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.บาโงยชิแน
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
34 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเบตง
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเบตง
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
38 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลรามัน
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
39 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเบตง
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2551
40 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลรามัน
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th