จังหวัดยะลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้าทองคำ 2555
22 เทศบาลนครยะลา ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
23 โรงพยาบาลเบตง ยะลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
24 โรงพยาบาลเบตง ยะลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
25 อบต.กรงปินัง ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
26 อบต.กายูบอเกาะ ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
27 อบต.บันนังสาเรง ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
28 อบต.ยุโป ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
29 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้า 2554
30 เทศบาลนครยะลา ยะลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554

จังหวัดยะลา

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2555
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
23 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเบตง
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเบตง
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.กรงปินัง
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.กายูบอเกาะ
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.บันนังสาเรง
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ยุโป
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th