จังหวัดยะลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้า 2557
12 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ยะลา เอเยนซี่ ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
14 เทศบาลตำบลยุโป ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
15 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้า 2556
16 บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
17 บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
18 บริษัท สมาร์ท เทเลเน็ต จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
19 บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
20 อบจ.ยะลา ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555

จังหวัดยะลา

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ยะลา เอเยนซี่
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยุโป
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมาร์ท เทเลเน็ต จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
20 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th