จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.เขวา มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 อบต.แคน มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 อบต.โนนภิบาล มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
24 อบต.วังแสง มหาสารคาม พระปกเกล้า 2553
25 อบต.ดงใหญ่ มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
26 อบต.วังแสง มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
27 อบต.วังแสง มหาสารคาม พระปกเกล้า 2552
28 อบต.โคกพระ มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
29 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552

จังหวัดมหาสารคาม

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขวา
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.แคน
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนภิบาล
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแสง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดงใหญ่
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแสง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแสง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.โคกพระ
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
29 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th