จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขเจริญผล มหาสารคาม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
12 อบต.วังไชย มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 อบต.โคกพระ มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
15 อบต.กุดรัง มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
16 บริษัท เสริมชัยแปรรูปไม้ จำกัด มหาสารคาม ธรรมาภิบาลดีเด่น 2554
17 อบต.กุดรัง มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
18 อบต.วังแสง มหาสารคาม พระปกเกล้า 2554
19 อบต.วังแสง มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
20 อบต.สันป่าตอง มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดมหาสารคาม

11 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขเจริญผล
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังไชย
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.โคกพระ
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดรัง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เสริมชัยแปรรูปไม้ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดรัง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแสง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแสง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันป่าตอง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th