จังหวัดภูเก็ต

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
32 อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2553
33 เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2553
34 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
35 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
36 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
37 อบต.เกาะแก้ว ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
38 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
39 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
40 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดภูเก็ต

31 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
33 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
34 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
35 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
36 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
37 ชื่อหน่วยงาน อบต.เกาะแก้ว
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
38 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
39 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
40 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th