จังหวัดภูเก็ต

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 เทศบาลตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ภูเก็ต บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
24 บริษัท วิจิตรไพศาล ภูเก็ต จำกัด ภูเก็ต จรรยาบรรณดีเด่น 2555
25 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลติ้ง จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
26 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
27 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
28 เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2554
29 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
30 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554

จังหวัดภูเก็ต

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวิชิต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเชิงทะเล
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิจิตรไพศาล ภูเก็ต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
28 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th