จังหวัดพะเยา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.ทุ่งรวงทอง พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
12 อบต.ร่มเย็น พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
13 อบต.สระ พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
14 อบต.ออย พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
15 อบต.เชียงแรง พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
16 อบต.ป่าแฝก พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
17 อบต.ร่มเย็น พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดพะเยา

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งรวงทอง
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.ร่มเย็น
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.สระ
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.ออย
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.เชียงแรง
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าแฝก
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.ร่มเย็น
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210