จังหวัดแพร่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.บ้านปง แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 อบต.หัวฝาย แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ แพร่ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
24 โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ แพร่ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
25 โรงพยาบาลแพร่-ราม แพร่ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
26 อบจ.แพร่ แพร่ พระปกเกล้า 2552
27 อบจ.แพร่ แพร่ พระปกเกล้า 2552
28 อบต.ต้าผามอก แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
29 อบต.น้ำชำ แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
30 เทศบาลตำบลสอง แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดแพร่

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านปง
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวฝาย
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
24 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
25 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแพร่-ราม
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
26 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
27 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.น้ำชำ
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสอง
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th