จังหวัดแพร่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท วิริยะเอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
12 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กรมการข้าว แพร่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ปิโตรเลียม แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
14 เทศบาลตำบลบ้านเวียง แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
15 บริษัท วังชุมทอง จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
16 บริษัท เอส เอส จี ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
17 อบต.ต้าผามอก แพร่ พระปกเกล้า 2555
18 อบต.น้ำชำ แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
19 เทศบาลตำบลวังชิ้น แพร่ พระปกเกล้า 2555
20 อบต.ต้าผามอก แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดแพร่

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิริยะเอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กรมการข้าว
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ปิโตรเลียม
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเวียง
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วังชุมทอง จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส เอส จี ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.น้ำชำ
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังชิ้น
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th