จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.ท่าพล เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
12 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
13 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
14 อบต.คลองกระจัง เพชรบูรณ์ พระปกเกล้า 2552
15 อบต.ซับน้อย เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
16 อบต.บ้านโคก เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
17 อบต.พุทธบาท เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
18 เทศบาลตำบลชนแดน เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดเพชรบูรณ์

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าพล
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
12 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
13 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกระจัง
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ซับน้อย
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านโคก
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.พุทธบาท
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชนแดน
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th