จังหวัดเพชรบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.นาพันสาม เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
12 อบต.หนองปลาไหล เพชรบุรี พระปกเกล้า 2558
13 อบต.บ้านหม้อ เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
14 บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
17 อบต.นาพันสาม เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 อบต.หนองปลาไหล เพชรบุรี พระปกเกล้า 2556
19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน เพชรบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
20 บริษัท ชัยรัชการ จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดเพชรบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพันสาม
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองปลาไหล
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านหม้อ
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพันสาม
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองปลาไหล
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชัยรัชการ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210