จังหวัดพิษณุโลก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 อบต.บ้านคลอง พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
42 อบต.หัวรอ พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
43 เทศบาลตำบลบางระกำ พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
44 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
45 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก พระปกเกล้า 2552
46 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
47 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดพิษณุโลก

41 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านคลอง
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
42 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวรอ
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
43 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางระกำ
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
46 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
47 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th