จังหวัดพิษณุโลก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร พิษณุโลก United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2554
32 อบต.จอมทอง พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
33 อบต.ปากโทก พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
34 อบต.วัดพริก พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
35 อบต.หัวรอ พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
36 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
37 ตำรวจภูธรภาค 6 (พิษณุโลก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
39 สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
40 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553

จังหวัดพิษณุโลก

31 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.จอมทอง
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากโทก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.วัดพริก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวรอ
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรภาค 6 (พิษณุโลก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
38 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
39 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th