จังหวัดพิษณุโลก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชอนันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง พิษณุโลก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
22 อบต.บ้านน้อยซุ่มขี้เหล็ก พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 อบต.วังยาง พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
24 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
25 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก พระปกเกล้า 2556
26 บริษัท เนติพลทนายความ จำกัด พิษณุโลก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
27 สมาคมคนตาบอด จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2555
28 อบต.ปากโทก พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
29 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
30 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554

จังหวัดพิษณุโลก

21 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชอนันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านน้อยซุ่มขี้เหล็ก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังยาง
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เนติพลทนายความ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน สมาคมคนตาบอด จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2555
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากโทก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th