จังหวัดพิษณุโลก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก พระปกเกล้า 2559
12 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
14 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค พิษณุโลก United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2557
15 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
16 เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก พระปกเกล้า 2557
17 บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด พิษณุโลก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
18 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
19 สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2556
20 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556

จังหวัดพิษณุโลก

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th