จังหวัดพิจิตร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.เขาทราย พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 บริษัท โกลบอล อะโกร เทรด จำกัด พิจิตร บรรษัทภิบาลดีเด่น 2554
14 อบต.ป่ามะคาบ พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
15 อบต.วังกรด พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
16 อบต.เขาทราย พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
17 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
18 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
19 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
20 อบต.บางคลาน พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดพิจิตร

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาทราย
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลบอล อะโกร เทรด จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่ามะคาบ
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังกรด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาทราย
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
17 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
19 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางคลาน
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th