จังหวัดพัทลุง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.ตำนาน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
22 เทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง พระปกเกล้า 2558
23 เทศบาลตำบลขะรัต พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
24 เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
25 อบต.ชัยบุรี พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
26 อบต.ตำนาน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
27 เทศบาลตำบลชะรัด พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
28 เทศบาลตำบลดอนประดู่ พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
29 เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
30 อบต.ควนมะพร้าว พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดพัทลุง

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตำนาน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าบอน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขะรัต
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.ชัยบุรี
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตำนาน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
27 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชะรัด
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
28 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนประดู่
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.ควนมะพร้าว
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th