จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 อบต.โพธิ์สามต้น พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
32 อบต.โพธิ์เอน พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
33 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
34 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา SET Award 2553
35 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
36 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
37 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) พระนครศรีอยุธยา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
38 บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลดีเด่น 2552
39 อบต.ท่าหลวง พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
40 อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

31 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพธิ์สามต้น
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพธิ์เอน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2553
35 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
36 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังน้อย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
37 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2552
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
40 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านป้อม
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th