จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
12 อบต.รางจรเข้ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
14 บริษัท ทีเอซี ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมาย จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
15 อบต.ทับน้ำ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
16 อบต.รางจรเข้ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
17 บริษัท คอนนิกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เจ แอดวานซ์ พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
19 อบต.ท่าหลวง พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.รางจรเข้
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเอซี ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมาย จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทับน้ำ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.รางจรเข้
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คอนนิกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เจ แอดวานซ์
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านป้อม
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th