จังหวัดปัตตานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 อบต.รูสะมิแล ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
32 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้า 2553
33 โรงพยาบาลกะพ้อ ปัตตานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
34 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
35 อบต.ดอน ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
36 อบต.บานา ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
37 อบต.ป่าไร่ ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
38 อบต.รูสะมิแล ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดปัตตานี

31 ชื่อหน่วยงาน อบต.รูสะมิแล
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
33 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกะพ้อ
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
34 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอน
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.บานา
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
37 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าไร่
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.รูสะมิแล
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210