จังหวัดปัตตานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
22 บริษัท ยู.เอ็ม.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
23 บริษัท ยูเนี่ยนมารีนโปรดักส์ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
24 บริษัท สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
25 อบจ.ปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้า 2555
26 เทศบาลตำบลรูสะมิแล ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
27 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
28 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
29 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ปัตตานี องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2554
30 อบจ.ปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้า 2554

จังหวัดปัตตานี

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยู.เอ็ม.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูเนี่ยนมารีนโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรูสะมิแล
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
28 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
29 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210