จังหวัดปัตตานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบจ.ปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้า 2558
12 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้า 2558
13 อบจ.ปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้าทองคำ 2557
14 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้า 2557
15 บริษัท สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
17 อบจ.ปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้า 2556
18 อบต.บ้านกลาง ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 เทศบาลตำบลรูสะมิแล ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดปัตตานี

11 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เซ็นเตอร์
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านกลาง
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรูสะมิแล
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210