จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.หนองตาแต้ม ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 เทศบาลตำบลกม.5 ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 เทศบาลตำบลหนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
15 สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
16 อบต.วังก์พง ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
17 อบต.หินเหล็กไฟ ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
18 อบต.แม่รำพึง ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองตาแต้ม
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกม.5
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองพลับ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังก์พง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.หินเหล็กไฟ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่รำพึง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th