จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลปากแพรก กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 เทศบาลตำบลหนองบัว กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด กาญจนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
15 อบต.ช่องสะเดา กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
16 อบต.พระแท่น กาญจนบุรี พระปกเกล้า 2555
17 สถานีตำรวจภูธรสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กาญจนบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
18 อบต.พระแท่น กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
19 อบต.พังตรุ กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
20 อบต.หนองไผ่ กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดกาญจนบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากแพรก
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัว
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ช่องสะเดา
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.พระแท่น
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
17 ชื่อหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.พระแท่น
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.พังตรุ
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองไผ่
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th